මේ ගමන දිගු වෙන්න පුළුවන්, කෙටි වෙන්නත් පුළුවන්
එහෙම දිගු,කෙටි ගමන් වල කළු, සුදු අහුමුළු සොයා පදවන යාත්‍රාව

Friday, March 30, 2018

සොඳුර, සුහද


සොඳුර ඔබ - මම සේම
උනුන් උන් - උන් අතර
හිඩැසක් තබා ඇත
කඳු මුදුන හා ගගන

සුහද මම - ඔබ සේම  
උනුන් උන් - උන් අතැර  
හුදකලා නොවනු ඇත  
වෙරළ හා මහ සයුර

සොඳුර ඔබ - මම සේම  
උනුන් උන් - උන් අතර  
නොපෙනුනත් දුරක් ඇත  
සඳක් හා තරුවකට

සුහද මම - ඔබ සේම  
උනුන් උන් - උන් අතැර
 මහ දුරක් නොයනු ඇත
හබල හා ඒ ඔරුව

සොඳුර ඔබ - මම සේම  
උනුන් උන් -උන් අතැර
 සමුගැන්ම උරුමයයි  
ගහට හා තුරුපතට

සුහද මම -ඔබ සේම
උනුන් උන් - උන් අතර
ඉඩක් කොයිලෙස වේද
රුවක් හා හෙවණැල්ල

3 comments:

කැමැත්තෙමි

මම ලියන්නට කැමැත්තෙමි. මහ පොළව මත හිද , මහ විසල් අහස ගැන....   මම සිතන්නට කැමැත්තෙමි. තත්පරත් මියෙන අවකාශයක සිට , හිතක නොමියෙන සිනහවන් ගැන.....