මේ ගමන දිගු වෙන්න පුළුවන්, කෙටි වෙන්නත් පුළුවන්
එහෙම දිගු,කෙටි ගමන් වල කළු, සුදු අහුමුළු සොයා පදවන යාත්‍රාව

Thursday, February 27, 2020

එදා පෙන්නු අහසමයි

නුඹට මම, මටද නුඹ
ආදරේ යැයි ගිවිස ගත් විට
නුඹ මනින ප්‍රේමයේ පළලට
එදා පෙන්නු අහසමයි මෙය

මම නුඹට, නුඹද මට
ආදරේ යැයි ගිවිස ගත් දින
නොසැලෙනා මහා පව්වකි
නුඹම සම කළ නුඹේ ප්‍රේමය

සැලි සැලී ඉරි තැලි යන විට
කැඩි කැඩී බිදි යන විට
බලා හිදි ප්‍රේමයෙ මේ කුළු
සුසූම් සැගවුව අහසමයි මෙය


No comments:

Post a Comment

කැමැත්තෙමි

මම ලියන්නට කැමැත්තෙමි. මහ පොළව මත හිද , මහ විසල් අහස ගැන....   මම සිතන්නට කැමැත්තෙමි. තත්පරත් මියෙන අවකාශයක සිට , හිතක නොමියෙන සිනහවන් ගැන.....