මේ ගමන දිගු වෙන්න පුළුවන්, කෙටි වෙන්නත් පුළුවන්
එහෙම දිගු,කෙටි ගමන් වල කළු, සුදු අහුමුළු සොයා පදවන යාත්‍රාව

Thursday, December 21, 2017

කවිය දියණි

සිව් පද විරිතට
පද අරුත් ගලපා
හිත පුරා ලියු
කවිය නුඹ

ඉටි පහන් එළි මැද
පන්හිඳේ දැවටී
ජීවිතයට තාලය දුන්
කවිය නුඹ

බඹර ගුම් කැළ
බිඟුන් නද දෙන්නට
සොරා ගන්නට සැදු
කවිය නුඹ

කොවුල් සර මැද
ගීතයක් සේ ගැයෙද්දී
එළි සමය රැක ගන්න
කවිය නුඹ

3 comments:

කැමැත්තෙමි

මම ලියන්නට කැමැත්තෙමි. මහ පොළව මත හිද , මහ විසල් අහස ගැන....   මම සිතන්නට කැමැත්තෙමි. තත්පරත් මියෙන අවකාශයක සිට , හිතක නොමියෙන සිනහවන් ගැන.....